Аз съм ходил в Пирин!

Вижте всички
Новини за Банско

Предстоящо заседание на ОБС - Банско - 28.09.2017 г. от 9,30 часа. Дневен ред.

 

На 28.09.2017 г. от 9,30 часа в тържествената зала  на Народно читалище „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Промяна в състава на постоянни комисии към Общински съвет-Банско.

докл. П. Баряков

2. Избор на заместник-председател на Общински съвет-Банско.

докл. П. Баряков

3.  Промени в състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет-Банско.

докл. К. Загорчин

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2290/07.09.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно избор на нов Съвет на директорите на „ПФК Банско” ЕАД.

докл. Г. Главчев

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2289/07.09.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за покриване разходите за нощувки и изхранване на телевизионен екип от БНТ при отразяване на Световната купа по сноуборд 2018г.

докл. Д. Русков

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2293/08.09.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на Николай Прешелков за спортна подготовка и участие в Световната купа по канадска борба „Немироф” в Полша.

докл. Д. Русков

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2294/08.09.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на Георги Цветков за спортна подготовка и участие в Световната купа по канадска борба „Немироф” в Полша.

докл. Д. Русков

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2295/08.09.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на Християн Малаков за спортна подготовка и участие в Световната купа по канадска борба за младежи в Унгария.

докл. Д. Русков

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2298/19.09.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджет за приходи и разходи на Община Банско за 2017 година.

докл. Д. Русков

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2303/20.09.2017г. от Георги Икономов - кмет на Община Банско, относно одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от гори, собственост на Община Банско, стопанисвани от ТП „ДГС Добринище” за 2018г.

докл. Д. Русков

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-2304/20.09.2017г. от Георги Икономов - кмет на Община Банско, относно кандидатстване на Община Банско по „Програма за развитие на човешките ресурси” 2014-2020 с проектно предложение „Разширяване на социално предприятие Банско”.

докл. Д. Русков

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2286/22.08.2017г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-17-61/30.06.2017г., относно актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Банско за 2017г.

докл. К. Загорчин

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2287/22.08.2017г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно Заповед №07-17-61/30.06.2017г., относно отдаване под наем на ПИ с идентификатор 02676.501.3872 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2291/08.09.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Банско за 2017г.

докл. К. Загорчин

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2292/08.09.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2448.1.21 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Загорчин

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2300/19.09.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 39614.16.13 в м. „Илиева черква” по КК на с. Кремен от „земеделска земя” в „за жилищно строителство”.

докл. К. Загорчин

17. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-2301/19.09.2017г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за ПИ 012193 в м. „Скок”, землището на с. Гостун, Община Банско за учредяване на право на строеж върху поземлен имот в горска територия, без промяна на предназначение, за изграждане на техническа инфраструктура”.

докл. К. Загорчин

18. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

 

 

Вижте всички
  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading