Аз съм ходил в Пирин!

Вижте всички
Важно!!!

Обяви на Община Банско

ОБЯВА

 

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, представляващ терен с площ от 80 кв.м., находящ се в северната част на поземлен имот с идентификатор 02676.501.3872 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, площ: 533 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди. Имотът се отдава под наем  с предназначение - за открит паркинг.

Началната тръжна цена е в размер на 24.00 лв. (двадесет и четири лева)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 2.00 лв. (два лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 500.00 лв. (петстотин лева).

 Търгът ще се проведе на 27.11.2017 г. (понеделник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.             

При непровеждане на търга на 27.11.2017 г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на  29.11.2017 г. (сряда) от 17.00 часа.

Тръжната документация ще се продава на фронт-офиса на Общинска администрация - Банско, като цената на 1 бр. тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева) с вкл. ДДС.

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

ОБЯВА

 

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско (шеста и седма гаражна врата), с площ от 200 кв.м., с обща площ от 1616.00 кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: сграда със специално предназначение, номер по предходен план: няма. Сградата е разположена в поземлен имот 02676.150.1612 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр, Банско, местност «Карагача» (бивша казарма). Частта от сградата се отдава под наем за производствена дейност и складови помещения.          

Началната тръжна цена е в размер на 100.00 лв. (сто лева)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 10.00 лв. (десет лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 500.00 лв. (петстотин лева).

Търгът ще се проведе на 28.11.2017 г. (вторник) от 17.30 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.             

При непровеждане на търга на 28.11.2017 г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на  30.11.2017 г. (четвъртък) от 17.30 часа.

Тръжната документация ще се продава на фронт-офиса на Общинска администрация - Банско, като цената на 1 бр. тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева) с вкл. ДДС.

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

ОБЯВА

 

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 02676.150.1611.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, с площ от 205 кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: сграда със специално предназначение, номер по предходен план: няма. Сградата е разположена в поземлен имот 02676.150.1611 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр, Банско, местност «Карагача» (бивша казарма).  Частта от сградата се отдава под наем за производствена дейност и складови помещения.          

Началната тръжна цена е в размер на 102.50 лв. (сто и два лева и петдесет стотинки)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 10.25 лв. (десет лева и двадесет и пет стотинки).

Депозитната вноска за участие в търга е 1000.00 лв. (хиляда лева).

Търгът ще се проведе на 28.11.2017 г. (вторник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.             

При непровеждане на търга на 28.11.2017 г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на  30.11.2017 г. (четвъртък) от 17.00 часа.

Тръжната документация ще се продава на фронт-офиса на Общинска администрация - Банско, като цената на 1 бр. тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева) с вкл. ДДС.

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

ОБЯВА

 

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско (от девета до единадесета гаражна врата вкл.), с площ от 252 кв.м., с обща площ от 1771.00 кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: сграда със специално предназначение, номер по предходен план: няма. Сградата е разположена в поземлен имот 02676.150.1612 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр, Банско, местност «Карагача» (бивша казарма). Частта от сградата се отдава под наем за производствена дейност и складови помещения.          

Началната тръжна цена е в размер на 126.00 лв. (сто двадесет и шест лева)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 12.60 лв. (дванадесет лева и шестдесет стотинки).

Депозитната вноска за участие в търга е 1000.00 лв. (хиляда лева).

Търгът ще се проведе на 27.11.2017 г. (понеделник) от 17.30 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.             

При непровеждане на търга на 27.11.2017 г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на  29.11.2017 г. (сряда) от 17.30 часа.

Тръжната документация ще се продава на фронт-офиса на Общинска администрация - Банско, като цената на 1 бр. тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева) с вкл. ДДС.

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

ОБЯВА

 

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 02676.150.1611.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, с площ от 455 кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: сграда със специално предназначение, номер по предходен план: няма. Сградата е разположена в поземлен имот 02676.150.1611 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр, Банско, местност «Карагача» (бивша казарма). Частта от сградата се отдава под наем за производствена дейност и складови помещения.          

Началната тръжна цена е в размер на 227.50 лв. (двеста двадесет и седем лева петдесет стотинки)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 22.75 лв. (двадесет и два лева и седемдесет и пет стотинки).

Депозитната вноска за участие в търга е 1000.00 лв. (хиляда лева).

Търгът ще се проведе на 28.11.2017 г. (вторник) от 17.15 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.             

При непровеждане на търга на 28.11.2017 г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на  30.11.2017 г. (четвъртък) от 17.15 часа.

Тръжната документация ще се продава на фронт-офиса на Общинска администрация - Банско, като цената на 1 бр. тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева) с вкл. ДДС.

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

Вижте всички
  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading