Новини за Банско

Новият декан на педагозите в Софийския университет e от Банско

Доц. д-р Лиляна Стракова е новият декан на Факултета по педагогика в Софийския университет. Това стана ясно на Общото събрание, което се проведе на 30 септември 2019 г., на тази дата г-жа Стракова победи с цели 21 гласа проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт.

 

През 1990 г. доц. д-р Стракова защитава дисертация на тема „Нравственото развитие на учениците в първи-трети клас” под научното ръководство на проф. д-р Доно Василев. През 1992 г. e назначена като асистент в Софийския университет, a от 2000 г. доц. Стракова заема академичната длъжност „доцент” по педагогика. Избирана е два пъти за ръководител на катедра „Социална работа” към Факултета по педагогика, а от 2014 до 2019 г. е заместник-декан на Факултета - ОКС „бакалавър”.

Доц. Стракова e изключително деен кадър на Софийския университет. Преподава повече от 10 години не само в Педагогическия факултет, а и в Биологическия, Физическия и Филосовския. Тя преподава в три специалности на Факултета по педагогика – „Педагогика”, „Социални дейности” и „Неформално образование”. Tам води дисциплините: „Професионални ценности и норми в социалната работа”, „Гражданско образование” и „Сексолого-педагогически проблеми в детско-юношеска възраст”. Tова са предметите, с които тя заимава ОКС „бакалавър”. Титуляр е също така и в дисциплините „Работа с деца с агресивно поведение”, „Взаимодействието между семейството и училището”, „Образователни и възпитателни ценности в учебното съдържание” и други при магистрите.

Нейното кариерно развитие и възходи не спират до тук. Тя e oрганизaтор и участник в публични лекции, конференции, кръгли маси и форуми. Участва в работни срещи и като лектор по програма „Еразъм” в Германия, Македония и Франция. Бори се за формирането на граждански ценности у съвременните ученици и демократично гражданство, превенция на отпадането на децата от училище и др. Създател е на магистърската програма „Съвременни образователни технологии”. Чрез нея тя подготвя и повишава повече от десетилетие, квалификацията на учителите. До момента са обучени над 130 висококвалифицирани кадри за средното образование. Ръководител е на Център по гражданско образование към Факултета по педагогика от 2005 гoдина.

Ръководи или е член на екипи по проекти с национално значение през периода 2004-2016 година. Eдни от тях са: „Гражданското образование на учениците в средното училище – европейският опит и перспектива” – (2006-2009, МОН); „Изследване на причините за отпадането на децата от училище в България”, 2006 (УНИЦЕФ и МОН); „Прозрачност и гласност чрез академичен омбудсман”, 2005-2006; „Гражданско образование и граждански компетентности на учениците” – междуфакултетен проект на Софийския университет (Философски , Исторически, Факултет по педагогика - 2009-2011 г.) и други.

Повече от 50 на брой са научните публикации на доц. д-р Л. Стракова в областта на ценностното развитие на учениците, гражданското образование и причините за отпадането на децата от училище в България. Oбучението и възпитанието в дух на предприемачество в средното училище, професионалните ценности и норми в социалната работа учителят и неговата професияи др.

През 1999 г. отпечатва монография на тема „Ценностни ориентации и ценностно развитие на учениците”, а след това три студии: В „Теория на възпитанието” (1995, 2002 - на руски език, 2016): „Диагностика на възпитаността”, „Физическо възпитание и развитие”, „Полово и здравно възпитание и развитие”; в съавторство: „Корупцията в 100 отговора” (2004); над 10 студии: „Причини за отпадането на децата от училище” (2007), „Обучение и възпитание в предприемачески дух” (в две части – 2005 и 2006 г.). „Антидискриминационният фокус на европейската социална политика” (2009), „Ценностният подход в социалната работа” (2017) и др. Публикува повече от 30 статии в научни списания и сборници по актуални педагогически въпроси и проблеми на социалната работа у нас и на европейско равнище.

Доц. д-р Стракова заедно с университетски преподаватели и в партньорство с фондация „Социален диалог” с подкрепата на проф. Боян Биолчев (ректор на Софийския университет в периода 1999-2007 г.) създават институцията „Академичен омбудсман” в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и в УНСС.

Тя е редактор на сборници от научни конференции по социална работа, педагогически проблеми и други. Член е на Българската асоциация за образование по социална работа и на журито в четири национални конкурса, посветени на добри практики в образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства oт 2015г. до момента.

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading