Новини за Банско

20 броя компостери за домашна употреба раздават по проект в Банско

 Сдружението на Югозападните общини изпълнява проект „Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот”, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „България – Македония” 2014 – 2020 г.

Община Банско е член на сдружението и в тази връзка ще бъдат предоставени 20 броя компостери за домашна употреба и информационни материали (наръчник) за процеса на компостиране и намаляване на обема на биоразградимите отпадъци в домашни условия.
За да получите безплатен компостер, е необходимо да отговаряте само на едно условие – да бъдете с постоянен адрес на територията на община Банско.

Община Банско уведомява всички свои жители, че броят на компостерите е ограничен, затова ще бъде спазен принципа „първият по време първи по право”, т.е. компостерите ще бъдат дадени на първите заявили желание в общинска администация Банско, стая 111, където ще им бъдат предоставени информационни материали и ще бъдат подписани приемо-предавателни протоколи, в които ще се описва адреса, на който ще се използва компостера и ще се декларира, че ще го ползва по предназначение за срок от 5 години.

Компостирането е най-естествения, стар и ефективен начин за природосъобразно преработване на органични отпадъци.

Компостирането предлага възможност на домакинствата да превръщат в полезен продукт голяма част от битовите си отпадъци. Продуктът получен в резултат от този процес е подходящ за наторяване и за възстановяване на органичната материя в почвите

 

*** Снимката е илюстративна

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading