Новини за Банско

OБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО ЕДИНОДУШНО ПРИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2024 ГОДИНА

37 366 197 лева е макрорамката на бюджета на община Банско за 2024 година. Той бе приет на днешното заседание на общинския съвет с мнозинство от 17 гласа „за” от присъствалите 17 съветника. Приходите за делегирани от държавата дейност в него са 19 024 131 лева, а тези от местни дейности – 18 342 066 лева. 

„Мисля, че сме планирали разходите и необходимите дофинансирания, така че да осигурим нормалната работа на училища и детски градини, на заведенията за социални услуги – пенсионерски клубове, домашен патронаж, заведения за деца и лица с увреждания, читалища и музеи. Продължават усилията ни за подкрепа на развитието на спорта в община Банско и организирането на богата културна програма. Всичко това е част от стремежа ни да утвърдим Банско като световен целогодишен курорт“, заяви кметът Стойчо Баненски.

Инвестиционна програма на планинската община е 4 489 434 лева. През следващите няколко години се предвижда постепенно да бъдат рехабилитирани всички сгради на детските градини и детската ясла в Банско. През тази година ще бъде извършен ремонт на ДГ №1 – Голева детска градина. Предстои изграждане на детски площадки от ново поколение и съоръжение за спорт на открито. Средства са отделени и за ремонт на улиците „Радон Тодев“, „Лазар Томов“ в Банско и „Митко Палаузов“, „Софроний Врачански“ и „Иван Галчев“ в град Добринище, както и асфалтиране на улици в малките населени места от общината. Предвижда се ремонт и оформяне на паркинг на улица „Марушка Буйниова“ при кръстовището с улица „Лазар Томов“. Предстои да се възложат за проектиране множество значими проекти, като един от тях е довеждащ водопровод до град Добринище, както и изграждане на системи за външно изкуствено осветление на град Добринище, село Филипово и село Места. До месец стартира изграждането на Дом на покойника и ремонтните дейности в Гробищен парк-Банско, включващи алеи, нова порта и ограда. Заделени са средства за довършване на проектите, които са в процес на изпълнение, както и за безлихвено кредитиране или съфинансиране на проекти, които тепърва ще се изпълняват или за които тепърва ще кандидатстваме. 

На днешното заседание, с мнозинство от 16 гласа „за” и един против от присъствалите 17 съветника се прие структурата на общинската администрация за 2024 година, с която се цели оптимизация на човешки и финансови ресурси. В нея се предвижда създаване на нова дирекция „Икономическо развитие“ с цел разгръщане на потенциала на развитие община Банско в различни икономически отрасли и акцентиране на туризма, като водещ за общината. Ще се създаде нова длъжност - специалист „Здравеопазване“, предвид неотложните задачи, които трябва да бъдат решени за подобряване на здравните услуги за населението на общината. Друга основна промяна в структурата е всички „неадминистративни„ обслужващи дейности, да бъдат изнесени в общински предприятия.

С пълно единодушие съветниците одобриха кандидатстването на община Банско по проект „Красива България”, Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с проектно предложение „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, основен ремонт и осигуряване на достъпност на средата за сграда с идентификатор 02676.501.1141.1 с предназначение за Здравно заведение “, което включва ремонт на сградата и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Спешен център - Банско, както и кандидатстване с проектно предложение „Ремонт на сградата на Защитено жилище 1 и 2“, от фонд „Социална закрила“.

„В заключение бих казал, че бюджетът е реалистичен, изпълним и ни позволява да работим заедно за по - добрия облик и най-вече за развитието на Банско и населените места от общината. Да си пожелаем повече реални действия за ефективни политики и най-вече - това, което сме го заложили, да приключим в определените срокове!“, заключи кметът Баненски.

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading