Новини за Банско

МИГ БАНСКО ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“(СВОМР)

На 11.09.2023г. МИГ Банско представи проект на Стратегия „Водено от общностите местно развитие”, в изпълнение на договор РД50-63 от 21.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР.

На събитието присъстваха представители на земеделския, стопанския, нестопанския, публичния сектор, както и лица от уязвимите групи. Бяха представени данните от социално-икономическия анализ, мерките, които са залегнали в стратегията, допустимите дейности и разходи, бюджетът, предвиден за всяка мярка и др.

Всеки един от участниците получи формуляр, в който да отрази становището си, да даде препоръки, относно проекта на Стратегията. (СВОМР)

Участието на местната общност са от съществено значение за успеха на  проекта и развитието на територията на МИГ Банско.

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading