Новини за Банско

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

Днес, в Професионалната гимназия по електроника и енергетика в гр. Банско се проведе официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор с предмет „Модернизация на образователната инфраструктура в Професионалната гимназия по електроника и енергетика – гр. Банско“. На събитието присъстваха кметът на община Банско Иван Кадев, заместниците му Стойчо Баненски и Сашка Въчкова, областният управител Мария Димова и целият педагогически колектив на ПГЕЕ, начело с директорката Сашка Тодорова.

Договорът за строителство е на стойност 2 750 400,00 лв. с вкл. ДДС и е сключен в изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-0045 „Модернизация на образователната инфраструктура в Професионалната гимназия по електроника и енергетика – гр. Банско“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Основните дейности, които се предвижда да бъдат финансирани с изпълнението на проекта, са:

  • Цялостно обновяване на учебния корпус, което включва изпълнение на мерки за енергийна ефективност, ремонт на покрив, вътрешен ремонт на сградата – учебни кабинети, класни стаи, фоайета, коридори, стълбищни клетки и санитарни възли;
  • Изграждане на пожароизвестителна инсталация с оповестяване;
  • Ремонт на физкултурния салон, фитнес и съблекални;
  • Ремонт на складовите помещения;
  • С изпълнението на проекта в учебния корпус ще бъдат създадени условия за хора с увреждания;
  • Благоустройство и паркоустройство на дворното пространство.

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading