Новини за Банско

Нов проект на територията на Община Банско ще стимулира местното икономическото развитие

От началото на месец март 2023 г. на територията на Община Банско стартира проект „Подобряване на местното развитие на община Банско, чрез създаване на нови работни места в Адванст Проджект Консултинг“ ЕООД“, Договор № BGLD-1.007-0054. Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) и Норвегия, чрез Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, Приоритетна ос „Подобрено социално и икономическо развитие на общините в неравностойно положение“, процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места“.

От началото на месец март 2023 г. на територията на Община Банско стартира проект „Подобряване на местното развитие на община Банско, чрез създаване на нови работни места в Адванст Проджект Консултинг“ ЕООД“, Договор № BGLD-1.007-0054. Проектът се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) и Норвегия, чрез Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, Приоритетна ос „Подобрено социално и икономическо развитие на общините в неравностойно положение“, процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места“. Партньори по изпълнявания проект са „Адванст Проджект Консултинг“ ЕООД – компания, специализирана в осъществяването на консултации и корпоративни обучения в областта на хотелиерството и ресторантьорството и „ЕвроАкадеми Консултинг“ ЕООД – Норвежки партньор, ангажиран в провеждането и промотирането на обучения и семинари.

Основната цел на проекта е да се стимулира икономическото местно развитие и активността на безработни/неактивни лица от Община Банско. Тя ще се постигне чрез изпълнението на специфичните цели на проекта, а именно:

1. Да се повиши икономическото и социално местно развитие в Община Банско, като се осигури възможност за заетост на 4 безработни/неактивни лица в „Адванст Проджект Консултинг“ ЕООД.

2. Да се повиши и адаптира капацитета на местните работодатели, според съвременната икономическа обстановка, чрез предоставяне на специализирано обучение и възможност за прилагане/обмяна на добри практики и опит от Норвежки организации.

3. Да се повиши конкурентоспособността на безработните/неактивни лица от Община Банско, като им се осигури възможност за придобиване на нови знания и умения за ефективно излизане на пазара на труда.

С настоящия проект и заложената обща и специфични цели „Адванст Проджект Консултинг“ ЕООД ще осигури два вида обучение на безработните/неактивни лица от Община Банско, които са изпаднали от пазара на труда, за да имат възможност да се върнат обратно към него. Целта е те да бъдат мотивирани, стимулирани и активирани за връщане към заетост посредством провеждането на 2 обучения – за писане на автобиография и мотивационно писмо и обучение по Предприемачество, в които могат да се включат безработни/неактивни лица от Община Банско. Планирано е обученията да започнат от средата на месец май 2023 г. За работодателите от гр. Банско е предвидено специализирано обучение, фокусирано върху управлението на човешките ресурси. То ще бъде реализирано с подкрепата на Норвежкия партньор по проекта – „ЕвроАкадеми Консултинг“ ЕООД, който лично ще представи добри практики от Норвегия в рамките на три дневен семинар в гр. Банско.

Посредством изпълнението на заложените дейности в проекта, освен че ще бъдат преодолени проблемите, пречките и нуждите на представителите от целевите групи, те се окаже пряко влияние до развитието на слабо развити сектори в общината като се осигурят работни места в нов работодател/инвеститор за Общината. По този начин проектът ще допринесе за местното развитие и за постигане на приоритетите и целите в Стратегията за развитие на Община Банско (GALOP).

Повече информация за проекта можете да получите на организираното от „Адванст Проджект Консултинг“ ЕООД информационно събитие, което ще се проведе на 27 април 2023 г. от 14:00 ч. в Грийн Лайф Ризорт – гр. Банско.

 

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея.

  • Най-четени

  • Най-нови

Loading