Аз съм ходил в Пирин!

Вижте всички
Важно!!!

СЪОБЩЕНИЕ

Кметство Добринище, отдел „ТСУ” на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен „Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на ПИ 21498.269.8, местност „Доматарско” по КККР на гр. Добринище, община Банско от „земеделска земя” в за „обществено обслужване и отдих””.

Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая „ТСУ” в сградата на кметство Добринище.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат подавани до общинската администрация в 14 – дневен срок от съобщаването Ви.

 

Кметство Добринище

Отдел „ТСУ”

 

Вижте всички
  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading