Аз съм ходил в Пирин!

Вижте всички
Важно!!!

ОБЯВА за публичен търг с явно наддаване

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ част от сграда с площ от 252 кв.м., находяща се в източната част на сграда с идентификатор 02676.150.1612.50 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, с обща площ от 1771 кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: сграда със специално предназначение, номер по предходен план: няма. Сградата е разположена в поземлен имот 02676.150.1612 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр, Банско, местност «Карагача» (бивша казарма). Частта от сградата се отдава под наем за производствена дейност и складови помещения.

Началната тръжна цена е в размер на 126.00 лв. (сто двадесет и шест лева)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 12.60 лв. (дванадесет лева и шестдесет стотинки).

Депозитната вноска за участие в търга е 1000.00 лв. (хиляда лева).

Търгът ще се проведе на 13.11.2017 г. (понеделник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” №1.            

При непровеждане на търга на 13.11.2017 г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 15.11.2017 г. (сряда) от 17.00 часа.

Тръжната документация ще се продава на фронт-офиса на Общинска администрация - Банско, като цената на 1 бр. тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева) с вкл. ДДС.

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

Вижте всички
  • Най-четени

  • Най-нови

Loading
Loading